รับสมัครงาน วุฒิ ม.6 -ปริญญาตรี 14 อัตรา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. สถาปนิก กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรมที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วิศวกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตร
4. เศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง
5. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.ldd.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3
6. เศรษฐกร กลุ่มการวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์
- ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่ในจังหวัดที่จะบรรจุ
7. นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา (7 อัตรา) สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ (4 อัตรา) สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ (1 อัตรา) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในนการเกษตร
- ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่ในจังหวัดที่จะบรรจุ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

Power By : SIAMHRM.COM | JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM