ISO 14000


ISO 14000 คืออะไร
         ISO 14000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การตลาด การผลิต การบริการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานทั้งหมด    โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปรับปรุงผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
          มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ มิได้เป็นกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐแต่ผู้ประกอบการถือปฏิบัติโดยสมัครใจเพราะความตระหนักในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และความต้องการในการขยายตลาด   เมื่อองค์กรต่างๆนำ ISO 14000 ไปปฏิบัติอาจทำให้มาตรฐานดังกล่าวกลายเป็นข้อบังคับที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานด้านการค้าระหว่างประเทศฉบับนี้ สามารถนำไปใช้กับองค์กรที่ต้องการ
 • นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
 • เพิ่มความมั่นใจว่าดำเนินงานไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 • ขอใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานและประกาศตนว่าได้ตามมาตรฐาน
ISO 14000 ประกอบด้วยหลายมาตรฐาน แต่ใช้ในการออกใบรับรองคือ ISO 14001 ส่วนที่เหลือจะเป็นแนวทางในเรื่องต่างๆที่เสริม ISO 14001 ดังนี้
  1. ISO  1400-14009 : ข้อกำหนดของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. ISO 1410-14019  : การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน
  3. ISO 14020-14029 : ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์
  4. ISO 14030-14039 : การตรวจวัดผลปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
  5. ISO 14040-14049 : ประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  6. ISO 14050     : คำนิยามและศัพท์
         มาตรฐานที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถยื่นขอรับการรับรองได้คือ ISO 14001  ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบในระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
 
หลักการในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ
 • กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้มนำไปปฏิบัติ
 • ตรวจสอบและแก้ไข
 • ทบทวนและปรับปรุง
กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อมควรมีลักษณะดังนี้
 • เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรร ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการขององค์การ
 • มุ่งมั่นต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันมลพิษ
 • มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 
วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ก.  ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งควรจะแก้ไขเป็นอันดับแรกของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
 • การปล่อยอากาศเสีย
 • การระบายน้ำเสีย
 • การจัดการของเสีย
 • การปนเปื้อนของดิน
 • ผลกระทบต่อชุมชน
 • การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 ข.  การกำหนดลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาราสภาวะการดำเนินงานตามปกติสภาวะการปิดและเริ่มดำเนินการ กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆซึ่งทางองค์กรอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
 • ระเบียบปฏิบัติทางอุตสาหกรรม
 • ข้อตกลงกับหน่วยงานราชการ
 • แนวปฏิบัติที่ไม่ใช่กฎข้อบังคับ
ค.  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วัตถุประสงค์ควรมีความเฉพาะเจาะจง และเป้าหมายควรจะวัดได้ในทางปฏิบัติและควรคำนึงถึงมาตรการป้องกันด้วย
 • โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมเป็นการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิดผล โครงการควรจะระบุวิธีดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรรวมทั้งระยะเวลาและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ก.     กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ผู้บริหารต้องจัดหาสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น บุคลากร เงิน เทคโนโลยี เป็นต้น
ข.     จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานแต่ละคนตระหนักถึง
• ความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงานประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดได้รับจาการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
• ผลของการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้
ค.     ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
ง.      การควบคุมการดำเนินงาน ต้องมีการกำหนดวิธีการและความเป็นไปได้ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสภาพการดังกล่าว ควรมีการทบทาวนและแก้ไขวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะหลังเกิดอุบัติเหตุ
 
การตรวจสอบและแก้ไข
          โดยบุคคลภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอกองค์กรได้ ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบด้วยความยุติธรรมไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองการตรวจสอบประกอบด้วย
 • ติดตามและวัดผลการดำเนินงานที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบันทึกข้อมูล
 • แก้ไขและป้องกันสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและบันทึกความเปลี่ยนแปลงนั้น
 • บันทึกประวัติการฝึกอบรม การตรวจสอบและทบทวนกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
 • การกำหนดวิธีการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อ ตรวจสอบว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนหรือไม่ และเสนอผลการตรวจติดตามแก่ผู้บริหาร
 • กำหนดวิธีการตรวจสอบ
 • ความถี่ในการตรวจสอบ
 • กิจกรรมที่จะนำมาตรวจสอบ
 • วิธีการตรวจสอบ
 • ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
การทบทวนและปรับปรุง
          การทบทวนของผู้ต้องระบุความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายวัติประสงค์และอื่นๆของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจาก
 • ผลการตรวจติดตาม
 • สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้
 • การสอบถามปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง
 • ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
            ความแตดต่างระหว่างมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คือ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการด้านการควบคุมมลพิษที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขององค์กร
          นอกจากมาตรการด้านมาตรฐานแล้ว ยังมีมาตรการด้านการรับรองคุณภาพสินค้าเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพสินค้าแล้วว่าเป็นสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการขนส่งการใช้สารเคมี การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
          วัตถุประสงค์หลักของ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว คือ ให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1.    มลภาวะ
2.    เป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
3.    ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
การอนุมัติฉลากสีเขียวให้กับสินค้าประเภทใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับการประเมินผลกระทบแบบครบวงจรที่สินค้านั้นมีต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน การจำกัดสินค้าเมื่อหมดอายุงานโดยจะพิจารณาผลกระทบการใช้พลังงานและทรัพยากรรวมทั้งมลภาวะที่ถูกปล่อยออกมาจากขบวนการผลิต
ฉลากสีเขียวได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเครื่องหมายรับรอง การนำฉลาดสีเขียวไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีความผิดตามกฎหมาย
  
ทำไมต้องมี ISO 14000
          แม้ว่า ISO 14000 จะไม่เป็นมาตรฐานบังคับเช่นเดียวกับ ISO 9000 แต่ละองค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยความสมัครใจ เห็นองค์การที่นำ ISO 9000 ไปใช้ว่าผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่า เข่น องค์กรที่ได้รับการรับรองหลายรายพบว่า ระบบงานดีขึ้น ของเสียน้อยลง งานมีประสิทธิภาพมาขึ้น ความสัมพันธ์ของแต่ละแผนกในองค์กรดีขึ้น ผู้ได้รับประโยชน์คือ องค์กรและคู่ค้า ISO 14000
  
ประโยชน์ของ ISO 14000
1.    การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และทำให้ต้นทุนลดลง
2.    ลดความเสี่ยวอันเกิดจากความเสียหายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม
3.    เพิ่มศักยภาพด้านการขยายตลาด  ต่างประเทศจะใช้ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าโดยองค์กรต้องได้รับการรับรองระบบ ISO 140001 ก่อน
4.    ด้านชื่อเสียง องค์กรที่มีการนำระบบ ISO 14000 ไปใช้จะเป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะได้ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรมและองค์กรเอง
5.    การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

Power By : SIAMHRM.COM | JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM