อบต.ยะลา เปิดสอบ วุฒิปวช. - ปริญญาตรี


คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัด) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ได้รับเงินเดือน 5,760 บาท

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 8 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 15 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 10 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษา ไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อย กว่านาทีละ 30 คำ

4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 9 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

6. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

7. ช่างโยธา จำนวน 9 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

8. ช่างเขียนแบบ จำนวน 11 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

9. ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

10. ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือวุฒิ ปวช. ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ได้รับเงินเดือน

วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปี 6,470 บาท วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี 7,100 บาท

1. นายช่างโยธา จำนวน 8 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

2. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา

3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง

4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 8 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับ ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการ ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

6. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

7. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือวุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ได้รับเงินเดือน 7,940 บาท

1. นิติกร จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

3. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

- วุฒิบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

5. วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

7. นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เน้นทางวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยา ศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม

กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดยะลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.yalalocal.go.th

วิธีการยื่นใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้อง ห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลากำหนด ซึ่ง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียน สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

7. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับ ไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกันกับ ตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง อนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบ แข่งขันเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อ กำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งระดับ 1 ค่าธรรมเนียม 100 บาท ตำแหน่งระดับ 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท ตำแหน่งระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM