พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILANDค้นหา ประกาศ ตำแหน่งงาน ฟรี!!
บริการ ประกาศตำแหน่งงาน โฆษณางาน และ ค้นหา ใบสมัคร ประวัติผู้สมัครงาน ฟรี ไม่มีข้อจัดการใช้งาน ลงทะเบียนใช้งานคลิกที่นี่


ขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Mapขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Map -: บทเรียน ออนไลน์ เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Chapter By SiamHRM.com
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 
1.   การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
 
        การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำ Training& Development Road Map  เพื่อนำมากำหนดหลักสูตรสำหรับตำแหน่งงาน ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลจะแตกต่างกันจากการจัดทำ Annual Training Development Plan  เนื่องจากการจัดทำ Training & Development Road Map จำเป็นต้องคำนึงข้อมูลด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งงานนั้นๆ ประกอบด้วย ซึ่งการจัดทำ Training& Development Road Map  จะกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไป โดยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามตัวอย่างต่อไปนี้
 

 
2.  การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงาน
 
การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานตามลักษณะของ Training& Development Road Map มีหลักการพิจารณาว่าปัจจุบันทำงานอะไร และจะทำงานนั้นๆ ให้ได้ดีอย่างไร เป็นการพัฒนาความสามารถและผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Potential)  ของพนักงานในอนาคต ทั้งนี้สามารถให้ข้อมูลด้านลักษณะงาน โดยสามารถใช้ Job Description ของตำแหน่งงานที่จัดทำขึ้นมาเป็นแนวทางในการกำหนดลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งควรกำหนดโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตามระยะเวลาการทำงานของพนักงานนับตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาดำรงตำแหน่ง และหลังจากที่พนักงานดำรงตำแหน่งนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา 1,2,3,4 และ 5 ปี ตามลำดับ โดยสามารถจัดแบ่งหลักสูตรหรือโปรแกรมเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 
·   หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับระดับพนักงาน (Non Executive Level)
 
·   หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (Executive Level) : จะแบ่งตามระดับของผู้บริหาร ได้แก่
 
1.  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับต้น      เช่น ตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย  หัวหน้าแผนกเป็นต้น
2.  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับกลาง  เช่น ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการอาวุโส เป็นต้น
3.  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง     เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการ  เป็นต้น
 
โดยทั่วไปหลักสูตรการอบรมและพัฒนาที่จัดให้กับระดับพนักงานและระดับผู้บริหารนั้นสามารถกำหนดเป็น 3 โปรแกรมหลัก เช่นเดียวกับการกำหนดโปรแกรมเพื่อจัดทำ Annual Training & Development Plan ดังนี้
 
1.  โปรแกรมทั่วไป :  สำหรับพนักงานทุกคน  ทุกระดับตำแหน่งงาน
 
2.  โปรแกรมด้านการบริหาร :  สำหรับผู้บริหาร และพนักงานบางตำแหน่ง ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ระดับผู้บริหารจะมี
     โปรแกรมด้านการบริหารมากกว่าระดับพนักงาน
 
3.  โปรแกรมด้านเทคนิค :  จะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน
 
        รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมจะไม่ขอกล่าวถึง เนื่องจากได้กล่าวถึงไว้แล้วในช่วงของการจัดทำ Annual Training& Development
 
        การจัดทำ Training & Development Road Map ของตำแหน่งงานควรกำหนดเป็นภาพใหญ่ หรือแผนแม่บท (Master Plan) ก่อน โดยระบุโปรแกรมหรือหลักสูตรของปีที่1  (ตั้งแต่เริ่มเข้างาน หรือเริ่มดำรงตำแหน่งงาน) และในปีถัดไปรวมเป็นระยะเวลา 5 ปีและเมื่อได้แผนแม่บทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ซึ่งเป็นแผนดำเนินการในรายละเอียดสำหรับการกำหนดโปแกรมหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นไปใช้ปฏิบัติภายในองค์กร
ขอให้ท่านพิจารณาตัวอย่างการจัดทำ Training & Development Road Map  ทั้งแผนแม่บท (Master Plan)  และแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ดังต่อไปนี้
 
ตัวอย่าง : การกำหนด   Training & Development Road Map  - แผนแม่บท (Master Plan)
 

 

 
 

 

3. การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล
 
 การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Training & Development Plan) จะถูกกำหนด   Training & Development Road Map  ของตำแหน่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้พิจารณาว่าพนักงานผู้นั้นดำรงตำแหน่งงานใด โดยให้ยึดถือ Road Map  ของตำแหน่งงานที่ได้กำหนดขึ้น และหากกรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)  และการโอนย้าย (Job Rotation)  ก็จะยึดถือ Road Map  ของตำแหน่งงานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบต่อไป
 
ดังนั้นขั้นตอนการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานบุคคลด้วย วิธีการ Training & Development Road Map  จะไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเหมือนกับการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลด้วยวิธีการจัดทำ Annual Training & Development Plan เพียงแต่ว่าจะให้กำหนดตำแหน่งงานของบุคคลนั้นให้ชัดเจนก่อนก็สามารถนำมาจัดทำ Training & Development Road Map  ของพนักงานเป็นรายบุคคลได้
 
ตัวอย่างเช่น :  นาย A  เข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย ฝ่ายขายและตลาด ทั้งนี้การจัดทำ Training & Development Road Map  ของ นาย A ให้ยึดตาม Training & Development Road Map ของพนักงานบุคคลที่ถูกกำหนดขึ้น
 
 
4. การดำเนินการและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา
 
 ขอให้ผู้สนใจศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาโดยวิธีการ Annual Training  & Development  Plan  ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากวิธีการจะไม่แตกต่างกัน
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย :  คุณอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
 

ลงวันที่ 19/08/2005 16:43:07
จำนวนผู้ชม 4121 ครั้ง


ค้นหา :สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882
jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม