พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILAND
สาระสำคัญ

1.       ความสำคัญ
การวางแผนกำลังคน  คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในองค์การ       

ล่วงหน้า ว่าต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด นอกจากนี้         การวางแผนอัตรากำลัง ยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวน และประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงกับความจำเป็นของงาน และต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ

                การวางแผนอัตรากำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผน   ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย  กล่าวคือ  จะต้องมีการวางแผนการกระจายอัตรากำลัง  หรือเริ่มการวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูฯ ในระดับโรงเรียนหลายโรง มีสภาพขาดแคลนอัตรากำลัง และขาดครูสาขาวิชาเอกขาดแคลน  ดังนั้น  การวางแผนอัตรากำลัง สำหรับข้าราชการครูฯ  จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวน และคุณภาพของ  ข้าราชการครูในสถานศึกษา

2.  ปัญหาในการวางแผนกำลังคน
                การวางแผนกำลังคนของหน่วยงานในหลายหน่วยงาน มักพบปัญหาในการวางแผนอัตรากำลังคน  ดังนี้

            2.1  การขาดความรู้ทางหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง

            2.2  การขาดข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง

2.3     นโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่ชัดเจน หรือไม่ต่อเนื่อง

2.4     มีการนำผลประโยชน์ส่วนตัวมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง

2.5    ขาดแคลนปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหาร เช่น เงิน วัสดุ

2.6    นักบริหารไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนอัตรากำลัง

3.  วัตถุประสงค์
               

การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
3.1    สร้างต้นแบบ  การวางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.2    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานำต้นแบบการวางแผนอัตรากำลัง ไปใช้

4.  กระบวนการวางแผนกำลังคน  มีองค์ประกอบสำคัญ 3  ด้าน  คือ

4.1    กำลังบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Manpower inventory)  โดยหน่วยงานต้องมีข้อมูลกำลังคนในปัจจุบันทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

4.2    การคาดการณ์กำลังบุคคลในอนาคต (Manpower forecst)  หน่วยงานต้องมีการคาดการณ์ และระบุไว้ให้พร้อมว่า ในอนาคตต้องการบุคคลจำนวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง ตลอดจนระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติต่าง ๆ  เช่น ความชำนาญงาน พื้นฐานการศึกษา และประสบการณ์

4.3    แผนกำลังคน (Manpower Plans)  เป็นแผนเฉพาะที่ใช้แน่นอน  สำหรับนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อเสริมส่วนที่ขาดระหว่างข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นจากกำลังคนที่คาดการณ์ และกำลังคน     ที่มีอยู่

5.  การนำไปใช้ประโยชน์
การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประโยชน์ที่นำไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้ ดังนี้

5.1    สามารถนำไปใช้วางแผนกำหนดจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง

5.2    นำไปใช้ในการสับเปลี่ยน โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยที่ผู้ย้ายได้ย้ายไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องการ  และสถานศึกษาก็ได้ข้าราชการครูฯ ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการเช่นกัน

5.3    นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา และใน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.4    ฝ่ายผลิตข้าราชการครูฯ สามารถนำไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้อัตรากำลังของสถานศึกษา


ลงวันที่ 05/11/2007 15:15:59
จำนวนผู้ชม 17233 ครั้ง


ค้นหา :
การวางแผนกำลังคน -: บทความ เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Article By SiamHRM.com


สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882
jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม